We zien u graag
gelukkig

Beleid voor persoonsgegevens

 

Uw privacy is heel belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren hoe Anima met uw persoonsgegevens omgaat en hoe u controle over uw gegevens kunt uitvoeren. Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt.

 

Privacybeleid

Anima NV (hierna ook ‘Anima’ genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 27, en ondernemingsnummer 0469.969.453, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen, opmerkingen omtrent ons privacy beleid of voor het uitoefenen van bepaalde rechten, kunt u terecht bij de Data Protection Officer (DPO) van Anima op privacy@animagroup.be of via de post bij:

Anima NV

Ter attentie van de Data Protection Officer

Zandvoortstraat 27

2800 Mechelen

 

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Anima handelt in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens en alle Belgische wetgeving ter uitvoering van deze verordening.

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden van de verwerking

  • Persoonlijke informatie die via het contactformulier op de website wordt ingevuld, zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer worden uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Wij gebruiken deze informatie om vragen om nadere informatie te beantwoorden. Indien u via het contactformulier op de website met ons contact opneemt om een beroep te doen op onze diensten, dan kan u aan de mailinglijst van Anima worden toegevoegd. Op die manier mag Anima uw persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal of ander materiaal over Anima en haar diensten toe te sturen.
  • Voor bewoners geldt een afzonderlijke privacyverklaring die u kunt raadplegen door te klikken op deze link.
  • Gegevens van sollicitanten worden verwerkt om met de sollicitant te communiceren en de aanwervingsprocedure vlot te laten verlopen. De gegevens die wij over hen verwerken zijn de gegevens met betrekking tot hun identiteit, contactgegevens, werkervaring, opleidingen, werkvoorkeuren en alle andere informatie op hun CV. Binnen Anima zijn de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor de personen die deze gegevens nodig hebben voor de aanwervingsprocedure.
  • Gegevens van vrijwilligers worden verwerkt om met de vrijwilliger te communiceren en een vrijwilligersovereenkomst af te sluiten. De gegevens die wij over vrijwilligers verwerken zijn gegevens met betrekking tot hun identiteit en hun contactgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of in uitvoering van de overeenkomst tussen Anima en de persoon waarvan de gegevens worden verwerkt.

Anima verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Anima zal met betrekking tot uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) optreden. Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens moeten onthullen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

 

Overmaken aan derden

Indien zulks nodig is in het licht van bovenvermelde doelstellingen, kunnen de persoonsgegevens worden gedeeld met (on)rechtstreeks verbonden vennootschappen van Anima NV binnen de Europese Economische Ruimte of met elke andere partner van Anima (sociaal secretariaat, externe consultants en adviseurs, …). Anima zal deze ontvangers opleggen om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De verwerkte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die door de wettelijke en/of reglementaire voorschriften (onder andere op het gebied van boekhouding) worden voorgeschreven.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Eenieder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen (voor zover dit de uitvoering van bestaande contracten of wettelijke verplichtingen niet in de weg staat), de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft elkeen waarvan wij de persoonsgegevens hebben verwerkt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, dient u een aangetekend schrijven te verzenden naar Anima NV.

 

Klacht

De gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be, tel: +32 (0)2 274 48 00).

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Anima heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Indien dit wel zou voorvallen en het uw persoonsgegevens zou betreffen, zal Anima u informeren omtrent het voorval, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijk negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Anima voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van de website.

Gelet op het voorgaande kan Anima NV of haar dochtervennootschappen in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Daarnaast dragen wij geen aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacyverklaring. De plaatsing van cookies nodig voor de goede werking en beveiliging van onze website zijn gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Anima. Deze cookies kunnen zonder uw toestemming op uw apparaat opgeslagen worden. De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij u ons hiervoor uw toestemming geeft bij uw bezoek aan onze website.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingegeven.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing- of advertentieplug-in met cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Deze website gebruikt de onderstaande cookies.
Tussen haakjes staat hoe lang deze cookies functioneren.

 

_ga (1 jaar 1 maand 4 dagen)

De cookie verzamelt Google Analytics bezoeker-, sessie- en campagnegegevens en houdt het uw sitegebruik bij om een analysereport te maken. Deze cookie bewaart deze informatie anoniem en identificeert u met een willekeurig getal.

 

_ga_* (1 jaar 1 maand 4 dagen)

Google Analytics telt en bewaart via deze cookie paginaweergaves.

 

_gat_gtag_UA_* (1 minuut)

Google Analytics plaatst deze cookie om uw unieke gebruikers-ID op te slaan.

 

_gid (1 dag)

Via deze cookie bewaart Google Analytics informatie over hoe u als bezoeker onze website gebruikt waarbij ook een rapport wordt gemaakt dat de prestaties van onze website analyseert. De verzamelde gegevens bestaan o.a.  uit het aantal bezoekers, hoe ze op onze website terecht komen (‘bron’) en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.

 

consent (2 jaar)

Deze cookie wordt geplaatst door YouTube via ingesloten YouTube-video’s. De cookie registreert statistische data op anonieme wijze.

 

cookielawinfo-checkbox-advertisement (1 jaar)

Deze cookie houdt bij of u toestemming geeft/gaf voor ‘Reclame’-cookies. Hij wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent-plugin.

 

cookielawinfo-checkbox-analytics (1 jaar)

Deze cookie houdt bij of u toestemming geeft/gaf voor analytische cookies. Hij wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent-plugin.

 

cookielawinfo-checkbox-functional (1 jaar)

Deze cookie houdt bij of u toestemming geeft/gaf voor functionele cookies. Hij wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent-plugin.

 

cookielawinfo-checkbox-necessary (1 jaar)

Deze cookie houdt bij of u toestemming geeft/gaf voor noodzakelijke cookies. Hij wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent-plugin.

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary (1 jaar)

Deze cookie houdt bij of u toestemming geeft/gaf voor niet noodzakelijke cookies. Hij wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent-plugin.

 

cookielawinfo-checkbox-others (1 jaar)

Deze cookie houdt bij of u toestemming geeft/gaf voor overige cookies. Hij wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent-plugin.

 

cookielawinfo-checkbox-performance (1 jaar)

Deze cookie houdt bij of u toestemming geeft/gaf voor prestatiecookies. Hij wordt geplaatst door de GDPR Cookie Consent-plugin.

 

cookielawinfoconsent (1 jaar)

Deze cookie wordt geplaatst door CookieYes en bewaart de standaardstatus van de overeenkomstige categorie en de status van de CCPA. Hij werkt uitsluitend samen met de primaire cookie.

 

visitor_info1_live (5 maanden 27 dagen)

YouTube meet met deze cookie uw bandbreedte en bepaalt zo of u de nieuwe of de oude interface krijgt.

 

visitor_privacy_metadata (5 maanden 27 dagen)

Deze cookie probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

 

ysc (Tijdens uw sessie)

Met deze cookie meet YouTube het bekijken van ingesloten video’s op YouTube-pagina’s.

 

yt-remote-connected-devices (blijven niet aanwezig op uw harde schijf)

Deze cookie van YouTube bewaart uw videovoorkeuren wanneer u ingesloten YouTube-video’s kijkt.

 

yt-remote-device-id (blijven niet aanwezig op uw harde schijf)

Deze cookie van YouTube bewaart uw videovoorkeuren wanneer u ingesloten YouTube-video’s kijkt.

 

yt.innertube::nextId (blijven niet aanwezig op uw harde schijf)

Met deze cookie registreert YouTube uw unieke gebruikers-ID om uw gegevens te bewaren in verband met welke YouTube-video’s u al bekeken heeft.

 

yt.innertube::requests (blijven niet aanwezig op uw harde schijf)

Met deze cookie registreert YouTube uw unieke gebruikers-ID om uw gegevens te bewaren in verband met welke YouTube-video’s u al bekeken heeft.

 

Wat doet Google Analytics op een site van Anima?

Net zoals zoveel websites op het wereldwijde web, maakt ook onze website gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google Inc. (“Google”) gebruiken we om het gebruik en verkeer van onze website te meten, analyseren en te verbeteren.

Via kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, zogenaamde “cookies”, helpt Google Analytics ons begrijpen hoe u onze website gebruikt. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, inclusief uw IP-adres, wordt verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze gegevens om:

  1. te analyseren hoe u onze website gebruikt,
  2. om rapporten over de activiteit op onze website op te stellen,
  3. om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.

Als de wet dit vereist, of wanneer derden in naam van Google gegevens verwerken, kan Google deze informatie verstrekken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover het beschikt.

 

U wil liever geen cookies?

Stel dit dan in via uw browser. Hou er echter rekening mee dat dit een invloed kan hebben op hoe onze website functioneert. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op deze manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.